انتخاب آنیلوکس متناسب با فراوانی پلیت فلکسو

(LPC) فراوانی پلیت
(LPC) آنیلوکس
(μm) عمق
(μm) دیواره
% کمترین
(LPI) فراوانی پلیت
(LPI) آنیلوکس
cm³/m² : BCM
دهانه
(μm) کمترین ترام

Source: Calculation file derived from Professor Steven Abbott | منبع: فایل محاسبات برگرفته شده از وب‌سایت پروفسور استیون آبوت.


the-print-anatomy-kamyab-kaviani
کلیشه-ژلاتینی-فلکسوگرافی

Flexography and Rotogravure Course by Kamyab Kaviani | Get expert consultancy in the print industry